DOTACE OPPIK PRO PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY

17.07.2018

Jedná se o podporu výzkumu, vývoje a inovací, ekologických řešení v podnicích, internacionalizaci podnikání a ICT sektor. Klíčovou skupinou příjemců jsou především malé a střední podniky, u velkých podniků je podpora omezena. Podporované aktivity shrnují 4 věcně zaměřené prioritní osy

Zaměřujeme se na Osu 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“. Nově otevřena Výzva II a IV k Úsporám energie. Kontaktujte nás, probereme vaše možnosti.